Општи услови за користење

1. Општо

Перутнина Птуј, ДООЕЛ, Ул.Перо Наков 108-А, СКкопје, С.Маекдонија со општите услови за користење на веб-сајтот Poli.si одредува обврските, правата и условите за користење и бизнис на веб страната.

Корисниците со регистрација на заклучени активности на веб страната Poli.si можат да бидат физички лица, корисниците кои се регистрираат за користење на веб-сајтот активности Poli.si. Согласно Законот за заштита на личните податоци, податоци само физички лица се сметаат за лични податоци.

Перутнина Птуј, Скопје, С.Македонија (во натамошниот текст: Перутнина Птуј), ја почитува вашата приватност и се обврзува дека личните информации добиени преку формуларот за регистрација на веб страната на poi.mk ќе ги штити согласност со важечките закони со кои се регулира заштитата на лични податоци.

Перутнина Птуј не превзема никаква одговорност за заштита на податоци на веб-сајтови кои не се во никаква врска со нашата компанија. Тој, исто така, не е одговорен за било какви грешки, кои се должат на комуникација на неточни податоци кога ќе се регистрирате или да влезете во активности на веб страната poli.mk.

Доколку има промени, надградби или неточни лични податоци се потребни, на корисниците на веб страната poli.mk да ги проверат своите податоци и, доколку е потребно, да ги измените или да ги дополни.

Вашата согласност за собирање и обработка на лични податоци

Со регистрирање на poli.mk:

  • Се согласувам со општите услови за користење на веб-сајтот poli.mk;
  • Дозволувам Перутнина Птуј да утврдува, собира, води, употребува, процесира и да ги чува моите лични информации во нивните збирки на лични податоци и други информации за мене како корисник на сајтот poli.mk, на начин опишан подолу ;
  • Изјавувам дека сум свесен дека може во секое време да бара Перутнина Птуј d.o.o. и да ги користи моите лични информации за директен маркетинг и испраќање информативни материјали.

 

 

Со регистрирање на веб -страницата poli.mk, корисникот се согласува со објавените општи услови. Ние ќе ве информираме за какви било промени во овие општи услови на нашата веб -страница.

 

2. Заштита на податоци

Во Perutnina PTUJ d.o.o. Ние се обврзуваме да ги заштитиме сите лични податоци доставени од физички лица во согласност со важечкото законодавство. Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, тој ќе спречи неовластен пристап до лични податоци или објавување, ќе ја одржи точноста на личните податоци и ќе обезбеди нивната правилна употреба, ние користиме соодветни технички и организациски процедури за осигурување на лични податоци што ги собираме.

Сите лични податоци се користат и складираат во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци. Собраните информации нема да бидат откриени на трети лица со исклучок на законот до надлежните органи на нивното писмено барање. Собраните лични информации ќе бидат зачувани со статутарно време.

Во согласност со законот, корисникот има право на пристап и корекција на неговите лични информации. Можете да ги промените податоците во вашиот кориснички профил или писмено барање од Перутнина Птуј. Корисникот може во секое време да побара во писмена форма дека Перутнина Птуј трајно или привремено престанува да ги користи своите лични информации и шопинг информации.

Корисникот на податоци е администратор на веб-страница на poli.mk.

3. Целта на собирање и складирање на податоци

Целите на собирање, обработка, складирање и користење на лични податоци се статистичка обработка, испраќање понуди, рекламни материјали, списанија и покани за настани, информации за активности, нудат и наградени игри чиј организатор е Perutnina PTUJ d.o.o. Чиј организатор е друго правно лице кое ја организира наградната игра во соработка со Перутина Птуј Д. Ние ги чуваме личните податоци во компјутерската форма. По запирање на потребата да се спроведат лични податоци, Врз основа на писменото откажување на корисникот на веб-мета poli.mk, податоците се бришат или превозниците на податоци се уништени.

 

4. Регистрација и одземање на регистрација

Веб-страницата на Перутнина Птуј може да биде регистрирана на веб-линкот http://www.poli.si/uporabnik/ со избирање на тип на регистрација. Тоа може да се регистрира со вашата корисничка сметка на Фејсбук или да креирате сметка со внесување на бараните информации во онлајн формуларот. Задолжителни податоци се од суштинско значење за понатамошни постапки за регистрација и комуникација за регистрирани корисници и се означени со ѕвездичка.

Со успешниот процес на регистрација, корисникот стекнува можност за учество во наградни игри и други членови.

Ако корисникот не сака да достави какви било задолжителни податоци за регистрација, тој нема да може успешно да ја заврши регистрацијата и, следствено, нема да може да ја користи регистрацијата на поврзаните активности на poli.mk и веб-страницата.

 

5. Повлекување на регистрација

Корисникот може да ја откаже својата регистрација од веб-страницата poli.mk, така што откажувањето на извештаите за регистрација во писмена форма до Перутина Птуј ДООЕЛ, Ул.Перо Наков 108-А, Скопје, С.Македонија

По конечната потврда за откажување на регистрацијата, ние ќе ги избришеме сите лични информации од листата на корисници.

 

6. Разликата помеѓу регистрација и пријава

Регистрацијата значи само првиот запис во базата на податоци, каде што корисникот влегува во потребните информации според видот на регистрацијата. Пријавата значи дека сите потребни информации веќе се внесуваат во базата на податоци и само е-мејл адреса и лозинка што корисникот избира кога се регистрира по понатамошен увид во бизнисот. Ако корисникот ја заборави лозинката, можете да испратите барање за нова лозинка на веб-страницата.

7. Неовластена употреба со регистрирање на заштитени активности на веб-страницата poli.mk

Забранет и казнив е секој обид на неовластена / злонамерна / или друга штетна употреба на веб-страницата poli.mk

 

8. Авторски права

Содржината објавена на веб-страницата poli.mk е сопственост на Perutntine PTUJ d.o.o., и може да се користи само за некомерцијални цели, каде што тие мора да ги одржуваат сите горенаведени предупредувања за авторски права и не можат да бидат транскрибирани, репродуцирани или на друг начин дисеминирани. Јавното издаваштво, репродукција, продажба, менување или трансформирање на ова е без писмена согласност од Perutnina PTUJ d.o.o. забрането. Секој обид е од неовластени промени, оштетување или предизвикување на постојана или привремена неупотреба на податоци на веб-страницата poli.mk. Тоа е исто така кривично офсет на неовластен пристап минатото веб-сајтови на која било друга содржина во рамките на информативниот систем poli.mk

 

9. Ограничување на одговорноста

Перутнина Птуј d.o.o. Тоа не е одговорен за повремени неуспехот на веб poli.mk, можни неточноста на информации, како и за било каква штета кои произлегуваат од употребата на неточни или нецелосни информации. Ниту Перутнина Птуј d.o.o. Ниту некое друго правно или физичко лице кое учествува во создавањето и производството на веб затоа не е одговорен за било каква штета настаната од пристапот до информации, употребата или неможноста за користење на информации за овие веб-сајтови или за било какви грешки или недостатоци во нивната содржина . Информациите на веб-сајт е само за информативни, затоа Перутнина Птуј d.o.o. Тоа не превзема никаква одговорност за било каква грешка во содржината и правилноста и ажурноста на објавените податоци, која може да се случи поради временски се совпаѓаат, влез грешки или други непредвидливи причини. Перутнина Птуј d.o.o. Исто така, не е одговорен за формата и содржината на податоците кои се добиени од интернет врски, кои не се во сопственост на Перутнина Птуј d.o.o. ..

Можете исто така имаат Перутнина Птуј d.o.o. Тој го задржува правото во секое време без причина и пред предупредувања, додавање или отстранување на содржините објавени на нејзината веб-страница. Сите корисници ги користат сите објавени содржини на сопствен ризик.

 

10. Користење на колачиња

Перутнина Птуј d.o.o., како менаџер на веб-страницата poli.mk, го користи одржувањето на корисничката сесија и безбедна автентикација на корисникот на сопствените колачиња во согласност со сегашното словенечко законодавство (ZEKO-1). Листата на колачиња што ги користат poli.mk сајт може да се гледа на веб-линкот

https://www.poli.si/politika-varstva-zasebnosti-in-piskotkov/.