Splošni pogoji uporabe

1. Splošno

S splošnimi pogoji uporabe spletne strani www.madaboutpoli.com družbe Perutnina Ptuj d.o.o. (v nadaljevanju »splošni pogoji«), PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju »Perutnina Ptuj«) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo spletne strani www.madaboutpoli.com (v nadaljevanju »Spletna stran«).

Splošni pogoji veljajo za vse vrste uporabnikov, ki uporabljajo Spletno stran in za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe Spletne strani. Z uporabo Spletne strani vsak uporabnik potrdi, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in se z njimi v celoti strinja.

 

2. Vsebina spletne strani

Perutnina Ptuj se bo trudila, da bo uporabnikom zagotovila nemoteno delovanje in uporabo Spletne strani, pravilne in najnovejše podatke na tej Spletni strani, vendar ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe Spletene strani ter točnost, celovitost in ažurnost podatkov. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svoji opremi in napravah, preko katerih dostopajo do Spletne strani.

Niti Perutnina Ptuj niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi te Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhaja iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na tej Spletni strani ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Če Spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani in vsebine na teh spletnih straneh, so takšne povezane zgolj informativne narave. Nad vsebino na teh spletnih straneh Perutnina Ptuj nima kontrole ali vpliva in v zvesti s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev.

Prav tako si Perutnina Ptuj pridržuje pravico, da kadar koli brez razloga in predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na tej Spletni strani. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb Perutnina Ptuj ne prevzema odgovornosti.

 

3. Varstvo osebnih podatkov

Več o obdelavi in varstvu osebnih podatkov je navedeno v Politiki zasebnosti.

 

4. Pravice intelektualne lastnine

Vsi podatki, podobe ter druge informacije na Spletni strani so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine, in se lahko uporabljajo zgolj v osebne, nekomercialne namene, pri čemer se ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na tem spletnem mestu ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba katerega koli elementa Spletne strani za kakršne koli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Prepovedano je objavljanje povezav na Spletno stran, ki nakazujejo ali bi lahko nakazovale na kakršno koli povezovanje, sodelovanje ali potrditev s strani Perutnine Ptuj, ki pa ne obstaja. Perutnina Ptuj si pridržuje pravico, da kadar koli lahko umakne dovoljenje za objavljanje povezav na Spletno stran in/ali brez navedbe razloga zahteva, da se takoj umakne kakršnakoli povezava na Spletno stran.

Uporabniki, ki na Spletni strani objavijo svoje vsebine oz. jih posredujejo Perutnini Ptuj posredujejo (besedila, fotografije, videoposnetke, ipd.), se strinjajo z brezplačnim, trajnim in teritorialno neomejenim prenosom materialnih avtorskih pravic izključno na izdajatelja. Uporabniki izrecno zagotavljajo, da so posredovane vsebine njihovo lastno in izvirno avtorsko delo oz. so imetniki avtorske in vseh sorodnih pravic na posredovanih vsebinah ali pooblaščeni za prenos le-teh na Perutnino Ptuj. Uporabniki se strinjajo, da se odpovedujejo vsem zahtevkom, ki bi sledili iz naslova uporabe posredovanih vsebin, pri tem Perutnini Ptuj izrecno dovoljujejo, da posredovane vsebine lahko prosto in neomejeno uporablja za svoje poslovne namene (objava prispevkov, oglaševanje, ipd.). Za morebitno nadaljnjo uporabo posredovanih vsebin s strani tretjih oseb Perutnina Ptuj ne odgovarja.

 

5. Kršitve

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba Spletne strani.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitev začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na Spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo Spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Perutnine Ptuj.

 

6. Uporaba piškotkov

Perutnina Ptuj za namene vzdrževanja uporabniške seje in varne prijave uporabnikov uporablja lastne sejne piškotke, skladno z veljavno zakonodajo. Seznam piškotkov, ki jih uporablja Spletna stran, ter več informacij glede piškotkov si lahko ogledate v Politiki zasebnosti.

 

7. Končne določbe

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na Spletni strani. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike Perutnine Ptuj, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

Perutnina Ptuj si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev. Če ni določeno drugače, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na Spletni strani.

Splošni pogoji se presojajo po pravu Republike Slovenije.

Morebitne spore, nastale zaradi kršitev teh splošnih pogojev, Perutnina Ptuj rešuje po mirni poti. Kadar to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče na Ptuju.

Ti splošni pogoji veljajo z dnem objave na Spletni strani.

 

Ptuj, marec 2024