Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »sPOLIraj miško in si priklikaj nagrado!«

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »sPOLIraj miško in si priklikaj nagrado!« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Perutnina Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator).

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke »Poli Kids«.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki na spletni strani https://www.madaboutpoli.com/si/sl/poli-kids/ ( v nadaljevanju spletna stran) odigrajo igro Poli-bite.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri vsak sodelujoči izrecno potrjuje, da se je v celoti seznanil s pravili, jih sprejema in hkrati potrjuje, da jih bo spoštoval.

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Uporabniki, ki želijo sodelovati v nagradni igri Poli-bite, se morajo pred začetkom igranja registrirati na spletni strani, tako da izpolnijo in s klikom na gumb uspešno oddajo obrazec s kontaktnimi podatki. Za osebe, mlajše od 15 let, je potrebna registracija s strani staršev ali skrbnikov. Vsak uporabnik lahko sodeluje večkrat.

Uporabnik lahko igra tudi brez registracije, vendar v tem primeru sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče.

 

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka na spletni strani od 6. 12. 2022 do 5. 6. 2023 do 23:59. Vsaka aktualna posamična nagradna igra traja 1 mesec, razen če z določi ni definirano drugače. Med vsemi sodelujočimi bo ob koncu vsakega kroga nagradne igre izbranih prvih 100 tekmovalcev z najboljšim rezultatom, ki so ga dosegli v času trajanja določenega kroga. Prvih 100 tekmovalcev bo na naslov, ki so ga navedli v obrazcu ob registraciji, prejelo izbrano nagrado za določeni krog nagradne igre.

 1. krog: traja od 6. 12. 2022 do 5. 1. 2023 do 23:59
 2. krog: traja od 6. 1. 2023 do 5. 2. 2023 do 23:59
 3. krog: traja od 6. 2. 2023 do 5. 3. 2023 do 23:59
 4. krog: traja od 6. 3. 2023 do 5. 4. 2023 do 23:59
 5. krog: traja od 6. 4. 2023 do 5. 5. 2023 do 23:59
 6. krog: traja od 6. 5. 2023 do 5. 6. 2023 do 23:59

 

6. Nagrade, glasovanje

V vsakem krogu nagradne igre se podeli 100 nagrad, skupno 600 nagrad. V nagradnem skladu za posamezen krog so naslednje nagrade:

 • Poli torbica
 • Poli nahrbtnik
 • Poli zvonec za kolo
 • Poli Rubikova kocka

Nagrajenci posameznega kroga (ime, priimek in kraj) bodo najkasneje 10 dni po zaključku nagradne igre objavljeni na spletni strani.

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti, na naslov, ki so ga navedli v obrazcu. Pri pošiljanju so upoštevani le naslovi, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji. Izžrebanec ni upravičen do nagrade v primeru, da se ne strinja s sprejemom nagrade, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne podatke. Prav tako izžrebanec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradne igre. V teh primerih se izžrebancu nagrada ne podeli. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino, niti prenesti na tretjo osebo.

Nagrade ni mogoče zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti. V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, mora za prevzem nagrade priložiti še soglasje starša ali skrbnika.

 

7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencu/nagrajenki

Če je za nagrado izbrana oseba, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se ji nagrada ne podeli.

Nagrajenec bo objavljen na spletni strani najkasneje 10 dni po določitvi nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrajenec posreduje napačne podatke.

 

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega profila,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
 • kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

 

10. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem, 11. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo in dovoljujejo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za namen objave nagrajencev na spletnem mestu in za namen pošiljanja nagrad nagrajencev.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

 

11. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 

12. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče na Ptuju.

 

Ta pravila začnejo veljati 6. 12. 2022.

Organizator nagradne igre: Perutnina Ptuj d.d.