srijeda, 8. 6. 2022, u 12:00 Uživo u Ptuju ili virtualno

Vozimo Poli Maraton

1. PODACI O ORGANIZATORU

 

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom »Vozimo Poli Maraton« je trgovačko društvo Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec, Rudolfa Steinera 7, 40000 Čakovec, OIB: 07977096210 (u nastavku: Organizator)

 

2. SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Nagradni natječaj se provodi u svrhu promocije robe Organizatora te ostvarivanje promidžbenih učinaka te unapređenja prodaje i promocije robne marke „Poli„ i eventa "Poli Maraton" na području Republike Hrvatske.

 

3. MJESTO I  VRIJEME TRAJANJA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Nagradni natječaj provodi se na području Republike Hrvatske u razdoblju od 08.06.2022. do 12.06.2022. 23:59 sati. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena na službenoj stranici organizatora natječaja: www.madaboutpoli.com/hr .

 

4. SUDIONICI I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

 

Sudionici nagradnog natječaja su sve fizičke osobe starije od 18 godina i maloljetne osobe uz izričitu suglasnost roditelja s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je objaviti svoju veselu fotografiju na biciklu u komentar objave nagradnog natječaja na Facebook profilu Ludi za Poli. 

 

5. NAGRADE I OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA

U nagradnom natječaju dvije najkreativnije fotografije osvojiti će kotizacije za Poli Maraton - uživo u Ptuju ili virtualno. Uz kotizaciju za Poli Maraton šaljemo i Poli biciklistički dres. 

 

U odabiru pobjednika tjednih nagrada sudjelovati će komisija koja će se sastojati od tri člana:  jedan član zaposlenika Organizatora nagradnog natječaja te dva vanjska člana: Helena Čop kao interni član, te Vedrana Orlović i Željka Baja kao vanjski članovi komisije.

Dobitnici nagrada biti će odabrani prema kreativnosti objavljene fotografije prema dogovoru tročlane komisije. Izričito je zabranjeno koristiti fotografije drugog autora. Natjecatelj koji objavi fotografiju čija autorska prava ne polaže biti će diskvalificiran. 

6. OBJAVA DOBITNIKA

 Dobitnici (2x) nagradnog natječaja "Vozi Poli Maraton"biti će objavljeni u objavi nagradnog natječaja na Facebook stranici Ludi za Poli u ponedjeljak 13.06. 2022.

Dobitnici se, nakon obavijesti o osvajanju nagrada, moraju javiti u inbox Organizatora na Facebook stranici Ludi za Poli u roku od 5 dana od završetka nagradnog natječaja, te svoje osobne podatke potrebne za ostvarivanje kotizacije (ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona, te veličinu Poli biciklističkog dresa).

 

Dobitnici koji se neće javiti s osobnim podacima u roku od 5 dana od dana objave dobitnika nagradnog natječaja izgubit će pravo na nagradu.

 

Svaki sudionik nagradnog natječaja može dobiti nagradu samo jednom, bez obzira na broj poslanih fotografija. Dobivene nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Ukoliko je osoba koja je sudjelovala u nagradnom natječaju maloljetna, za preuzimanje nagrade mora se priložiti suglasnost roditelja ili skrbnika.

Nije moguće žaliti se na popis pobjednika u skladu s ovim Pravilima.

 

7. OBVEZE DOBITNIKA ZA PREUZIMANJE NAGRADE

 

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade.

Ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade definirane ovim Pravilima, odnosno odustane od preuzimanja nagrade, smatra se da nagradu ne želi primiti čime se Organizator oslobađa svih obaveza prema dobitniku.

 

8. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

 

Svi osobni podaci dobiveni od sudionika nagradnog natječaja bit će zaštićeni u skladu s člankom 8 ovih Pravila i u skladu s općim aktima Organizatora nagradnog natječaja u području zaštite osobnih podataka i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1).

Organizator je voditelj obrade Osobnih podataka Sudionika Nagradnog natječaja, uključujući Dobitnike. Sudionici se mogu obratiti Organizatoru u vezi sa svim pitanjima, primjedbama, zahtjevima, prigovorima ili drugim komentarima glede obrade njihovih Osobnih podataka na adresu e-pošte: info@perutnina.hr.

Organizator obrađuje sljedeće osobne podatke u svrhu organizacije, provođenja i izvršenja Nagradnog natječaja ( „Osobni podaci“): (i) u odnosu na Sudionike: ime i prezime, odnosno nadimak s kojim je Sudionikov profil registriran na Facebook IP adresu Sudionikova profila na Facebooku(ii) u odnosu na Dobitnike: uz Osobne podatke određene u prethodnoj točki ovog stavka, adresu prebivališta odnosno boravišta i broj telefona (iii) u odnosu na osobe koje Dobitnici ovlaste da umjesto njih preuzmu njihove Nagrade: ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta i broj telefona.

Pravna osnova za obradu Osobnih podataka izvršenje je obveza Organizatora iz ovog Nagradnog natječaja prema njegovim Sudionicima i Dobitnicima, a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 („GDPR“), i to u svrhu organizacije, provođenja i izvršenja Nagradnog natječaja. Davanje tih Osobnih podataka je obvezno jer bez toga nije moguće sudjelovanje Sudionika u Nagradnom natječaju. Osobni podaci Sudionika, uključujući Dobitnike, mogu biti dostupni drugim primateljima (u daljnjem tekstu: „Primatelj/i“) za uporabu u svrhe kompatibilne s gore određenim svrhama u prethodnom stavku ovog članka, naime: (i) povezanim društvima Organizatora koji se mogu nalaziti i u trećim zemljama, tj. u državama izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske (u slučaju prijenosa Osobnih podataka u takve treće zemlje, Organizator će uložiti sve razumne i financijski opravdane napore da se osigura odgovarajuća razina zaštite Osobnih podataka i od strane Primatelja u takvim državama sukladno zahtjevima GDPR-a); (ii) izvršiteljima obrade koji na temelju ugovornog odnosa pomažu Organizatoru u organizaciji, provođenju i izvršenju Nagradnog natječaja (posebno, primjerice, reklamne i marketinške agencije i sl.); (iii) široj javnosti – u odnosu na Osobne podatke sadržane na profilu Sudionika na Facebooku s kojeg se prijavljuje za sudjelovanje u Nagradnom natječaju (prvenstveno, njegovo ime i prezime odnosno nadimak s kojim je njegov profil registriran na Facebooku(korisničko ime) te eventualno njegov lik ako je povezan s njegovim korisničkim imenom odnosno profilom na Facebooku). 

Prava Sudionika, uključujući Dobitnike, u vezi s obradom njihovih Osobnih podataka su: (i) na pristup svojim Osobnim podacima, tj. pravo dobiti od Organizatora potvrdu obrađuju li se Osobni podaci koji se na odnose na odgovarajućeg Sudionika, te ako se takvi Osobni podaci obrađuju, pristup svojim Osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju Osobnih podataka koji se obrađuju; (ii) na ispravak netočnih Osobnih podataka koji se odnose na odgovarajućeg Sudionika bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave; (iii) na brisanje Osobnih podataka koji se odnose na pojedinog Sudionika, posebice u slučajevima ako: • više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; • su nezakonito obrađeni; • se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima; (iv) na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima: • ako Sudionik osporava točnost svojih Osobnih podataka, na razdoblje kojim se Organizatoru omogućuje provjera točnosti Osobnih podataka; • ako je obrada nezakonita, ali se Sudionik protivi brisanju svojih Osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; • ako Organizator više ne treba Osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Sudionik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; (v) na podnošenje pritužbe u vezi s obradom svojih Osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb (www.azop.hr).

Organizator obrađuje Osobne podatke na siguran način u skladu s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Organizator provodi odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu Osobnih podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup Osobnim podacima, njihovo uništenje ili gubitak ili otkrivanje te osigurava takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade Osobnih podataka.

 

9. OSTALE ODREDBE

Organizator će uvažiti samo prijave / objave koje zadovoljavaju uvjete navedene u Pravilima nagradnog natječaja.

Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo izmjena Pravila ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promjenama Pravila sudionici će biti obaviješteni objavom na mrežnoj stranici www.madaboutpoli.com/hr Nastavak sudjelovanja u nagradnom natječaju nakon objave eventualnih promjena Pravila znači da sudionik prihvaća i slaže se s promjenama. Organizator ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Organizator i osobe koje sudjeluju u provođenju Nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.. Za sve eventualne sporove nastale tijekom trajanja nagradne igre koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je sud u Čakovcu. 

 

Pravila vrijede od 08.06.2022.